دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

کسب رتبه اول نقاشی همگانی در شهرستان

کسب رتبه اول نمایشنامه خوانی در شهرستان

کسب رتبه دوم نمایش صحنه ای در شهرستان

رتبه های هنری دبستان

افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان دبستان در سال تحصیلی 98-97

تبریک....تبریک...مهرزاد مرادمند رتبه ی اول جشنواره ی کتابخوانی شهرستان

کسب مقام سوم شهرستان در رشته نمایش عروسکی

کسب مقام دوم در سطح شهرستان در رشته نمایش صحنه ای

کسب افتخار

رتبه های پژوهشی کسب شده توسط همکاران در سال تحصیلی 97-96

مشاهده مطالب قدیمی تر...