برگزیده هنری

کسب رتبه سوم شهرستان در رشته خط تحریری پرسش مهر
توسط دانش آموز هنرمند کلاس ششم 
نیما حیدریان

برگزیده هنری

کسب عنوان برگزیده شهرستان در رشته خط تحریری
توسط دانش آموز هنرمند کلاس پنجم
حسین عسگری