اعضای انجمن اولیا و مربیان

دکتر شمس الله ایوبی- دکتر عباس پاکدل- خانم زهرا نکوئی زهرایی - خانم زهرا محمد تقی پور

خانم سمیه کیایی

برنامه های مورد نیاز

    برای استفاده از سایت و سامانه می توانید برنامه های زیر را دانلود نمایید:

 

                     
FireFox Adobe Reader Flash Palyer