پایان پیش ثبت نام

با عرض پوزش 
زمان پیش ثبت نام دبستان پسرانه غیر دولتی دانشگاه صنعتی اصفهان از تاریخ 97/1/24 به پایان رسیده است