به نام پروردگار بخشنده و مهربان

سرآغاز

دانش آموزان پایه چهارم 1

میلاد حضرت فاطمه و روز مادر مبارک

بدن انسان

» قلب انسان هر روز 110000 بار می زند و 1052 لیتر خون را به بدن می رساند.

» در بدن انسان به قدری آب وجود دارد که می توان با آن یک بشکه محتوای 40 لیتر را پر کرد.

» آهن بدن انسان به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت.

» در شبکه های چشم انسان 75 میلیون سلول وجود دارد.

» بدن انسان به قدری روغن دارد که با آن می توان 7 قطعه صابون بزرگ ساخت.

» مجموع عضلات بدن انسان 450 زوج و مجموع استخوان اسکلت بدن 243 استخوان است که به وسیله 150 مفصل به یکدیگر اتصال دارند.

» طول روده کوچک 8 متر و قطر آن 3 سانتیمتر است و طول روده بزرگ 5/1 متر و قطر آن 10 سانتیمتر است.

» در بدن انسان آنقدر کربن وجود دارد که با آن می توان 9000 مواد سیاه ساخت.

» تعداد گلبولهای قرمز و سفید در بدن انسان 25 ترلیون است و آهک بدن انسان به قدری است که با آن می شود یک مرغدانی کوچک ساخت.

» حرارت بدن در همه جا یکسان نیست؛جگر 2/39 درجه،دهان 5/36 درجه و زیر بغل 3/36 درجه می باشد.

» فسفر بدن انسان به اندازه ای است که با آن می شود 2100 کبریت ساخت.

» در کلیه ها 200 میلیون کانال وجود دارد.

» سطح پوست بدن انسان 5/1 متر مربع است.

» وزن شش ها در بدن مردان 1200 گرم و در بدن زنان 990 تا هزار گرم است و در هر روز 560 تا 700 لیتر اکسیژن به خون می رسانند.

» وزن کبد انسان 1400 گرم است.

» یک انسان کامل به وزن 70 کیلوگرم مغزش 1375 گرم،قلبش 300 گرم،کبدش 1600 گرم و کلیه هایش 160 گرم وزن دارد.

» صورت انسان دارای 14 استخوان است که 13 عدد آن بی حرکت و تنها یکی از آنها به نام ((فک پایین)) متحرک است.

» انسان در هر دقیقه 15 بار نفس می کشد،هوای لازم برای انسان در هر تنفس نیم لیتر است.

» اگر تمام سیاهرگهای کوچک و بزرگ بدن انسان را به دنبال یکدیگر قرار دهند طول آنها به پانصد و شصت هزار(560000) کیلومتر می رسد.

» سردترین نقطه بدن،کف پا می باشد که دارای دمای 3 درجه می باشد.

» در صورت انسان 55 ماهیچه وجود دارد که در تاثر های عاطفی فغالیت می کنند.

ناهمواری ها

منظومه شمسی

منظومه شمسی

ترکیب وصفی و اضافی

#ترکیب_وصفی
#ترکیب_اضافی

#روش_های_تشخیص_ترکیب_وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه )

روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه )

هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

هوا- هوای تهران

آهو –آهوی وحشی

خانه –خانه ی بزرگ

روش های تشخیص
1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

مثال

اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
مثال

مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است .

┄┅┅┄┄┅✶????✶┄┅┄┅┄

راه های #_تشخیص_صفت_از_مضاف_الیه:

1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد:
توپِ بزرگ
توپی بزرگ
امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید:
توپِ مجید
توپی مجید

2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود.
توپِ بزرگ
توپ، بزرگ است.
امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید:
توپِ مجید
توپ، مجید است؟!

الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال:

دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف

دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف

کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه

ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال :

گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف

کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف

پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه

موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است. معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ).

برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است

1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم.
2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم .

3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم

مثال : کلاس پنجم
کلاس پنجم تر
کلاسی پنجم است
که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است .

دانش آموز زرنگ
دانش آموز زرنگ تر
دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است .

مدیریت پرتال همکلاسی

پورتال از امکانات پر مخاطب و پر طرفداریست که می تواند به عنوان یک شاخص و یا یک معرف برای تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی در فضای اینترنتی باشد و علاوه بر آن امکانات متنوع و فراوانی را برای کاربر فراهم می سازد. بنابراین این مهم از دید سامانه همکلاسی دور نمانده و این سامانه امکان ایجاد پورتالی با بالاترین امکانات را نه تنها برای مدرسه بلکه برای کادر آموزشی آن مدرسه نیز فراهم آورده.